اخبار

 سمپلینگ گروه پنیر در هایپرمی های تهران در سال 96

 

اجرای طرح سمپلینگ پنیرهای کالبر در هایپرمی های تهران در تابستان سال 1396

 

سمپلینگ پنیر کالبر در هایپرمی