سمپلینگ پنیر رژیمی کالبر

اجرای برنامه سمپلینگ پنیر رژیمی کالبر به مدت یکماه در سوپرمارکت های برگزیده منطقه 2 تهران در حال اجرا می باشد. تصاویر در بخش تبلیغات قابل مشاهده می باشد.

سمپلینگ پنیر رژیمی کالبر