تبلیغات گسترده کالبر در سطح شهر یزد

حضور گسترده در بیلبوردهای شهر یزد، اجرای برنامه سمپلینگ و ... از اقدامات واحد مارکتینگ شرکت لبنیات کالبر در شهر یزد می باشد. این برنامه که به مدت یک ماه در این شهر ادامه دارد در سایر استان ها نیز پیگیری میشود.

تبلیغات کالبر در یزد