کالبر واحد برتر صنایع غذایی

ارائه تندیس واحد برتر صنایع غذایی به شرکت لبنیات کالبر از طرف سازمان غذا و دارو در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

کالبر واحد برتر صنایع غذایی