برگ درخواست استخدام

مشخصات پرسنلی:

ثبت

2-آیا حاضر به مسافرت در داخل کشور هستید؟

3-آیا تعهد خدمت نسبت به سازمان یا موسسه دیگری دارید؟

4-آیا حاضر به زندگی در تمام نقاط می باشید؟

5-آیا حاضر به کار در نوبت کاری(شیفت) می باشید؟

6-؛آیا حاضر به کار اضافی در ایام تعطیل و روز جمعه هستید؟

7-آیا دارای گواهینامه رانندگی هستید؟

8-آیا دارای سوابق بیمه هستید؟

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سبد خرید