ماست پرچرب ۱/۵ کیلوگرم

 وزن /حجم

 وزن /حجم    ۱۰۰گرم  

وزن /حجم       ۱/۵ کیلوگرم  
وزن / حجم      ۲ کیلوگرم
مشخصات
 نوع بسته بندی : سطلی 
 تعداد درشرینگ: ۴ سطل  
 مدت ماندگاری: ۲۰روز 
انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۳٪ چربی)

 انرژی: ۱۳۹/۴۳ کیلو کالری                    

 قند: ۱۱/۷۹ گرم
 چربی: ۶/۷۵ گرم
 نمک: ۰/۴۷ گرم
 اسیدهای چرب: ۰ گرم
سبد خرید