ماست همزده ریکو

وزن /حجم

وزن / حجم      ۲ کیلوگرم 
مشخصات
 نوع بسته بندی : دبه ای  
 تعداد درشرینگ: ۴ دبه 
 مدت ماندگاری: ۲۰روز 
انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (ماست همزده)

 انرژی: ۱۸۴/۵ کیلو کالری                             

 قند: ۱۲/۲۲ گرم
 چربی: ۱۱/۲۵ گرم
 نمک: ۱/۴۷ گرم
 اسیدهای چرب: ۰ گرم
سبد خرید