پودر آب پنیر سنتی ۲۵ کیلوگرم

 

وزن /حجم      ۲۵ کیلوگرم

مشخصات
نوع بسته بندی : کیسه کام‍‍پوزیت
مدت ماندگاری: ۲۴ ماه
آنالیز

رطوبت: حداکثر ۵٪

خاکستر: ۸/۵
چربی: حداکثر ۲٪
لاکتوز: ۶۵
اسیدیته : حداکثر ۱۶
  PH : حداقل ۶
پروتین:  حداکثر ۵
 کلی فرم در گرم: حداکثر ۱۰
 اشرشیا کلی در گرم: منفی
 شمارش کلی میکروارگانیسم ها:      حداکثر ۱۰ به توان ۵ 
 استافیلوکوکوس اورئوس در گرم: منفی
سبد خرید