کشگ ۲۵۰ گرم

 

وزن /حجم

 وزن /حجم    ۲۵۰ گرم  

وزن /حجم     ۵۰۰  گرم  
مشخصات
 نوع بسته بندی : لیوانی 
 تعداد درشرینگ: ۲۴ لیوان 
 مدت ماندگاری: ۳۰روز 
انرژی غذایی درهر۳۰ گرم 

 انرژی: ۳۴/۵ کیلو کالری    

 قند: ۱/۳۵ گرم
 چربی: ۲/۱ گرم
 نمک: ۰/۳۹ گرم
 اسیدهای چرب: ۰/۰۶ گرم
سبد خرید