شیر طالبی استریل ۲۰۰ م‌ل

  وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۳۲ پاکت مدت ماندگاری: ۶ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۵۰/۶ کیلو کالری قند: ۱۲/۱۸ گرم چربی: ۳/۷۸ گرم نمک: ۰/۳۶ گرم اسیدهای چرب: ۰/۳۷ گرم
ادامه مطلب

شیر عسل استریل ۲۰۰ م‌ل

  وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۳۲ پاکت مدت ماندگاری: ۶ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۵۸/۵۲ کیلو کالری قند: ۱۲/۷۶ گرم چربی: ۶/۱۹ گرم نمک: ۰/۲۷ گرم اسیدهای چرب: ۰/۴۲ گرم
ادامه مطلب

شیرموز استریل ۲۰۰ م‌ل

  وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۳۲ پاکت مدت ماندگاری: ۶ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۳۹/۳۰ کیلو کالری قند: ۹/۹۸ گرم چربی: ۳/۸۱ گرم نمک: ۰/۳۴ گرم اسیدهای چرب: ۰/۲۸ گرم
ادامه مطلب

شیر توت‌فرنگی استریل ۲۰۰ م‌ل

  وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۳۲ پاکت مدت ماندگاری: ۶ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۴۸/۳۳ کیلو کالری قند: ۱۲/۲۹ گرم چربی: ۳/۷۶ گرم نمک: ۰/۳۸ گرم اسیدهای چرب: ۰/۳۰ گرم
ادامه مطلب

شیرقهوه استریل ۲۰۰ م‌ل

  وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۳۲ پاکت مدت ماندگاری: ۶ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۳۷۷/۱۳ کیلو کالری قند: ۱۲/۴۶ گرم چربی: ۴/۰۵ گرم نمک: ۰/۲۶ گرم اسیدهای چرب: ۰/۳۰ گرم
ادامه مطلب

شیرکاکائو استریل ۲۰۰ م‌ل

  وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۳۲ پاکت مدت ماندگاری: ۶ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۶۳/۷۹ کیلو کالری قند: ۱۴/۴۸ گرم چربی: ۳/۸۵ گرم نمک: ۰/۳۸ گرم اسیدهای چرب: ۰/۲۸ گرم
ادامه مطلب

شیر کم‌چرب استریل ۲۰۰ م‌ل

وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۳۲ پاکت مدت ماندگاری: ۶ ماه انرژی غذایی درهر240 میلی لیتر انرژی: ۱۳۱/۵ کیلو کالری قند: ۰/۵۵ گرم چربی: ۳/۶۷ گرم نمک: ۰/۲۸ گرم اسیدهای چرب: 0۰/۲۴ گرم  
ادامه مطلب

شیر نیم‌چرب استریل ۲۰۰ م‌ل

  وزن /حجم           ۲۰۰ م‌ل مشخصات نوع بسته بندی : پاکت استریل تعداد در کارتن: ۳۲ پاکت مدت ماندگاری: ۶ ماه انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۳۲ کیلو کالری قند: ۰/۵۳ گرم چربی: ۶/۰۷ گرم نمک: ۰/۲۶ گرم اسیدهای چرب: ۰/۲۹ گرم
ادامه مطلب

شیر نیم‌چرب پری‌پک ۸۰۰ گرم

وزن /حجم             ۸۰۰ گرم مشخصات نوع بسته بندی : نایلون کیسه ای تعداد در سبد: ۱۸ کیسه مدت ماندگاری: ۵ روز انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۱۲۷/۵ کیلو کالری قند: ۰/۵۳ گرم چربی: ۴/۸ گرم نمک: ۰/۲۶ گرم اسیدهای چرب: ۰/۲۹ گرم
ادامه مطلب

شیر کم‌چرب پری‌پک ۸۰۰ گرم

وزن /حجم             ۸۰۰ گرم مشخصات نوع بسته بندی : نایلون کیسه ای تعداد در سبد: ۱۸ کیسه مدت ماندگاری: ۵ روز انرژی غذایی درهر۲۴۰ میلی لیتر انرژی: ۹۰/۹۴ کیلو کالری قند: ۰/۴۹ گرم چربی: ۱/۴۶ گرم نمک: ۰/۲۷ گرم اسیدهای چرب: ۰/۲۴ گرم    
ادامه مطلب
سبد خرید