پنیر تازه سفید ۱۶ کیلوگرم (حلب)

         وزن / حجم   وزن: ۳۰ گرم وزن: ۴۰۰ گرم وزن: ۴ کیلوگرم وزن: ۱۶ کیلوگرم مشخصات نوع بسته بندی : حلب فلزی مدت ماندگاری: ۶ ماه انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم انرژی: ۵۶/۰۳ کیلو کالری قند: ۰/۶۳ گرم چربی: ۴/۳۵ گرم نمک: ۰/۶۵ گرم اسیدهای چرب: ۰/۰۵ گرم
ادامه مطلب

پنیر خامه ای ۳۰ گرم

   وزن /حجم  وزن: ۳۰ گرم وزن: ۱۰۰ گرم وزن: ۱۷۰ گرم مشخصات نوع بسته بندی : لیوان تعداد درکاتن: ۱۰۰ لیوان مدت ماندگاری: ۹۰ روز انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم انرژی: ۷۶/۸ کیلو کالری قند: ۱/۴ گرم چربی: ۷/۲ گرم نمک: ۰/۵ گرم اسیدهای چرب: ۰/۱ گرم
ادامه مطلب

پنیر لبنه ۳۰ گرم

   وزن /حجم  وزن: ۳۰ گرم وزن: ۱۷۰ گرم مشخصات نوع بسته بندی : لیوانی  تعداد در کارتن: ۱۰۰ لیوان مدت ماندگاری: ۹۰ روز انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم انرژی: ۶۶/۳۲ کیلو کالری قند: ۰ گرم چربی: ۵/۸۲ گرم نمک: ۰/۴ گرم اسیدهای چرب: ۰/۰۶ گرم
ادامه مطلب

پنیر سفید فتا ۳۰ گرم

        وزن / حجم   وزن: ۳۰ گرم وزن: ۴۰۰ گرم وزن: ۴ کیلوگرم وزن: ۱۶ کیلوگرم مشخصات نوع بسته بندی : لیوان تعداد در کارتن: ۱۰۰ لیوان مدت ماندگاری: ۹۰ روز انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم انرژی: ۵۶/۰۳ کیلو کالری قند: ۰/۶۳ گرم چربی: ۴/۳۵ گرم نمک: ۰/۶۵ گرم اسیدهای چرب: ۰/۰۵ گرم
ادامه مطلب

پنیر سفید تازه ۴ کیلوگرم IML

   وزن / حجم   وزن: ۳۰ گرم وزن: ۴۰۰ گرم وزن: ۴ کیلوگرم وزن: ۱۶ کیلوگرم مشخصات نوع بسته بندی : سطلی IML مدت ماندگاری: ۶ ماه انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم انرژی: ۵۶/۰۳ کیلو کالری قند: ۰/۶۳ گرم چربی: ۴/۳۵ گرم نمک: ۰/۶۵ گرم اسیدهای چرب: ۰/۰۵ گرم
ادامه مطلب

پنیر خامه ای ۱۰۰ گرم

وزن /حجم  وزن: ۳۰ گرم وزن: ۱۰۰ گرم وزن: ۱۷۰ گرم مشخصات نوع بسته بندی : لیوان تعداد در کارتن: ۳۲ لیوان مدت ماندگاری: ۹۰ روز انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم انرژی: ۷۶/۸ کیلو کالری قند: ۱/۴ گرم چربی: ۷/۲ گرم نمک: ۰/۵ گرم اسیدهای چرب: ۰/۱ گرم
ادامه مطلب

پنیر پروبیوتیک ۲۵۰ گرم

وزن /حجم  وزن: 250 گرم وزن: 400 گرم مشخصات نوع بسته بندی : لیوانی IML تعداد در کارتن: ۲۴ لیوان مدت ماندگاری: ۹۰ روز انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم انرژی: ۵۶/۰۳ کیلو کالری قند: ۰/۶۳ گرم چربی: ۴/۳۵ گرم نمک: ۰/۶۵ گرم اسیدهای چرب: ۰/۰۵ گرم
ادامه مطلب

پنیر رژیمی ۲۵۰ گرم

وزن /حجم  وزن: ۲۵۰ گرم وزن: ۴۰۰ گرم مشخصات نوع بسته بندی : لیوانی IML تعداد در کارتن: ۲۴ لیوان مدت ماندگاری: ۹۰ روز انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم انرژی: ۴۱/۸۷ کیلو کالری قند: ۰/۷۸ گرم چربی: ۲/۲۸ گرم نمک: ۰/۲۸ گرم اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

پنیر سفید پروسس ۱۷۰ گرم

وزن /حجم  وزن: ۱۷۰ گرم مشخصات نوع بسته بندی : لیوانی IML تعداد در کارتن: ۲۴ لیوان مدت ماندگاری: ۹۰ روز انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم انرژی: ۵۸/۱ کیلو کالری قند: ۰/۸ گرم چربی: ۴/۳ گرم نمک: ۰/۴۴ گرم اسیدهای چرب: ۰/۰۵ گرم
ادامه مطلب

پنیر لبنه ۱۷۰ گرم

وزن /حجم  وزن: ۳۰ گرم وزن: ۱۷۰ گرم مشخصات نوع بسته بندی : لیوانی IML تعداد در کارتن: ۲۴ لیوان مدت ماندگاری: ۹۰ روز انرژی غذایی دریک برش ۳۰ گرم انرژی: ۶۶/۳۲ کیلو کالری قند: ۰ گرم چربی: ۵/۸۲ گرم نمک: ۰/۴ گرم اسیدهای چرب: ۰/۰۶ گرم
ادامه مطلب
سبد خرید