ماست موسیر چکیده ۲۵۰ گرم

   وزن /حجم  وزن /حجم    ۱۰۰گرم   وزن /حجم     ۲۵۰گرم  مشخصات  نوع بسته بندی : لیوانی   تعداد درشرینگ: ۲۴ لیوان   مدت ماندگاری: ۲۵-۲۰روز  انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (ماست موسیر چکیده)  انرژی: ۱۴۴/۸۱ کیلو کالری                                        قند: ۶/۵۳ گرم  چربی: ۹ گرم  نمک: ۱/۴۷ گرم  اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

ماست موسیر چکیده ۱۰۰ گرم

   وزن /حجم  وزن /حجم    ۱۰۰گرم   وزن /حجم     ۲۵۰گرم  مشخصات  نوع بسته بندی : لیوانی   تعداد درکارتن: ۶۰ لیوان   مدت ماندگاری: ۲۵-۲۰روز  انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (ماست موسیر چکیده)  انرژی: ۱۴۴/۸۱ کیلو کالری                                        قند: ۶/۵۳ گرم  چربی: ۹ گرم  نمک: ۱/۴۷ گرم  اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

ماست ۴٪ چرب مگا ۲ کیلوگرم

   وزن /حجم وزن / حجم      ۲ کیلوگرم  مشخصات  نوع بسته بندی : دبه ای    تعداد درشرینگ: ۴ دبه   مدت ماندگاری: ۲۰روز  انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۴٪ چربی)  انرژی: ۱۳۹/۴۳ کیلو کالری                      قند: ۱۱/۷۹ گرم  چربی: ۶/۷۵ گرم  نمک: ۰/۴۷ گرم  اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

ماست همزده ریکو

وزن /حجم وزن / حجم      ۲ کیلوگرم  مشخصات  نوع بسته بندی : دبه ای    تعداد درشرینگ: ۴ دبه   مدت ماندگاری: ۲۰روز  انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (ماست همزده)  انرژی: ۱۸۴/۵ کیلو کالری                               قند: ۱۲/۲۲ گرم  چربی: ۱۱/۲۵ گرم  نمک: ۱/۴۷ گرم  اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

ماست نیم چرب ۲ کیلوگرم

وزن /حجم وزن / حجم      ۲ کیلوگرم  مشخصات  نوع بسته بندی : دبه ای    تعداد درشرینگ: ۴ دبه   مدت ماندگاری: ۲۰روز  انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۲/۵٪ چربی)  انرژی: ۱۳۰/۱۹ کیلو کالری                           قند: ۱۱/۹۹ گرم  چربی: ۵/۶۳ گرم  نمک: ۰/۴۸ گرم  اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

ماست پرچرب ۲ کیلوگرم

   وزن /حجم  وزن /حجم    ۱۰۰گرم   وزن /حجم       ۱/۵ کیلوگرم   وزن / حجم      ۲ کیلوگرم مشخصات  نوع بسته بندی : دبه ای   تعداد درشرینگ: ۴ دبه    مدت ماندگاری: ۲۰روز  انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۳٪ چربی)  انرژی: ۱۳۹/۴۳ کیلو کالری                      قند: ۱۱/۷۹ گرم  چربی: ۶/۷۵ گرم  نمک: ۰/۴۷ گرم  اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

ماست پرچرب ۱/۵ کیلوگرم

  وزن /حجم  وزن /حجم    ۱۰۰گرم   وزن /حجم       ۱/۵ کیلوگرم   وزن / حجم      ۲ کیلوگرم مشخصات  نوع بسته بندی : سطلی   تعداد درشرینگ: ۴ سطل    مدت ماندگاری: ۲۰روز  انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۳٪ چربی)  انرژی: ۱۳۹/۴۳ کیلو کالری                      قند: ۱۱/۷۹ گرم  چربی: ۶/۷۵ گرم  نمک: ۰/۴۷ گرم  اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

ماست ۳٪ چربی ۱۰۰ گرم

   وزن /حجم  وزن /حجم    ۱۰۰گرم   وزن /حجم       ۱/۵ کیلوگرم   وزن / حجم      ۲ کیلوگرم مشخصات  نوع بسته بندی : لیوانی   تعداد درکارتن: ۱۰۰ لیوان    مدت ماندگاری: ۲۵-۲۰روز  انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۳٪ چربی)  انرژی: ۱۳۹/۴۳ کیلو کالری                      قند: ۱۱/۷۹ گرم  چربی: ۶/۷۵ گرم  نمک: ۰/۴۷ گرم  اسیدهای چرب: ۰ گرم
ادامه مطلب

ماست کم چرب ۲کیلوگرم

      وزن /حجم    وزن /حجم    ۱۰۰گرم   وزن / حجم     ۱۵۰گرم وزن /حجم       ۱/۵ کیلوگرم   وزن / حجم      ۲ کیلوگرم مشخصات  نوع بسته بندی :   دبه ‌ای    تعداد درشرینگ : ۴ دبه   مدت ماندگاری: ۲۰روز  انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۱/۴٪ چربی)  انرژی: ۱۱۰/۲۵ کیلو کالری                           قند: ۱۲/۴۴ گرم  چربی: ۳/۱۵ گرم  نمک: ۰/۴۹ …
ادامه مطلب

ماست كم چرب ۱/۵ کیلوگرم

   وزن /حجم  وزن /حجم    ۱۰۰گرم   وزن / حجم     ۱۵۰گرم وزن /حجم       ۱/۵ کیلوگرم   وزن / حجم      ۲ کیلوگرم مشخصات  نوع بسته بندی :   سطلی   تعداد درشرینگ : ۴ سطل    مدت ماندگاری: ۲۰روز  انرژی غذایی درهر۲۲۵ گرم (۱/۴٪ چربی)  انرژی: ۱۱۰/۲۵ کیلو کالری                           قند: ۱۲/۴۴ گرم  چربی: ۳/۱۵ گرم  نمک: ۰/۴۹ گرم …
ادامه مطلب
سبد خرید