​​شرکت لبنیات کالبر

Payam Pashnehtala

مدیر بازرگانی داخلی

تلفن ثابت: 88732226 21+

No.26,2nd Alley,North Dr.Mofateh St. Dr.Beheshti Ave.,Tehran,Iran

Commercial Manager

سبد خرید