بهناز نایب زاده

مدیر بازرگانی خارجی

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان مفتح، کوچه دوم، شماره 26.​​​​​​​

behnaz.nayebzadeh@kalber-dairy.com

سبد خرید