بهنام نایب زاده

قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان مفتح شمالی، کوچه دوم، شماره 26.

b-nayebzadeh@kalber-dairy.com

سبد خرید