پودر آب پنیر سنتی ۲۵ کیلوگرم

   وزن /حجم      ۲۵ کیلوگرم مشخصات نوع بسته بندی : کیسه کام‍‍پوزیت مدت ماندگاری: ۲۴ ماه آنالیز رطوبت: حداکثر ۵٪ خاکستر: ۸/۵ چربی: حداکثر ۲٪ لاکتوز: ۶۵ اسیدیته : حداکثر ۱۶   PH : حداقل ۶ پروتین:  حداکثر ۵  کلی فرم در گرم: حداکثر ۱۰  اشرشیا کلی در گرم: منفی  شمارش کلی میکروارگانیسم ها:      حداکثر ۱۰ به توان ۵   استافیلوکوکوس اورئوس در گرم: منفی
ادامه مطلب

پودر پرمیت (آب پنیر UF ) ۲۵ کیلو گرم

   وزن /حجم      ۲۵ کیلوگرم مشخصات نوع بسته بندی : کیسه کام‍‍پوزیت مدت ماندگاری: ۲۴ ماه آنالیز رطوبت: حداکثر ۵٪ خاکستر: ۸/۵ چربی: حداکثر ۲٪ لاکتوز: ۶۵ اسیدیته : حداکثر ۱۶   PH : حداقل ۶ پروتین:  حداکثر ۵  کلی فرم در گرم: حداکثر ۱۰  اشرشیا کلی در گرم: منفی  شمارش کلی میکروارگانیسم ها:      حداکثر ۱۰ به توان ۵   استافیلوکوکوس اورئوس در گرم: منفی
ادامه مطلب

شیرخشک بدون چربی ۲۵ کیلوگرم

   وزن /حجم      ۲۵ کیلوگرم مشخصات نوع بسته بندی : کیسه کام‍‍پوزیت مدت ماندگاری: ۲۴ ماه آنالیز رطوبت: حداکثر ۵٪ خاکستر: ۸/۲-۷/۶ چربی: حداکثر ۱/۵٪ لاکتوز: ۵۵-۴۵٪ اسیدیته : حداکثر ۱۵ اندیس حلالیت: حداکثر۱ پروتین: ۳۴-۳۱٪  فعالیت فسفاتاز: منفی  مقدار ذرات سوخته: دیسک آ  کلی فرم در گرم: حداکثر ۱۰  اشرشیا کلی در گرم: منفی  شمارش کلی میکروارگانیسم ها:      حداکثر ۱۰ به توان ۵   استافیلوکوکوس اورئوس …
ادامه مطلب
سبد خرید